Vad ingår i garantin?

Nu lanserar vi Carla Care. Marknadens bästa garanti för begagnade elbilar. 

På Carla samarbetar vi med försäkringsbolaget AutoConcept och därför ingår alltid marknadens mest omfattande garanti för använda elbilar när du köper en bil på carla.se.

Så funkar det:

  • Många av de elbilar som vi säljer på carla.se har fortfarande en nybilsgaranti som täcker de 12 kommande månaderna.
  • Om den elbil som du har valt har mindre än 12 månaders nybilsgaranti täcker vi kostnadsfritt upp resterande månader genom vår generösa garanti Carla Care.
  • Förutom alla elektriska delar som gör att bilen rullar framåt skyddar Carla Care dig även om skärmar eller infotainmentsystemet plötsligt skulle gå sönder.

Det innebär att oavsett hur gammal din nya elbil är kan du vara säker på att du har marknadens bästa garanti i minst ett år från dagen din nya bil från Carla rullar upp utanför ditt hem.

 

Carla Care i korthet:

  • Marknadens mest omfattande skydd för en begagnad elbil.
  • Gäller i hela Europe
  • Hög ersättningsnivå
  • Obegränsad årlig körsträcka
  • Snabb skadehantering
  • Kan tecknas på bilar upp till 9 år

 

När du har tecknat Carla Care har du en maximal ersättning per enskild skada på upp till 60 000 kr inkl. moms. Carla Care övergår till Carla Care Silver då bilen når en ålder av 9 år eller 150 000 km inom garantiperioden. 

 

Viktigt

Självklart får du veta allt om bilen innan du köper den men vi vill bara uppmärksamma att normalt slitage som till exempel missljud eller ökad åtgång av olja inte är en plötslig skada. Denna typen av fel täcks därför inte av Carla Care. Vi vill även uppmärksamma att Carla Care inte gäller om du är bilhandlare och väljer att köpa en bilen på carla.se.

 

Komponentomfattning

 

1. Slutväxel/Differential:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

2. Motorelektronik:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

3. Oljeläckage:

Då reparation av läckage kräver demontering av motor, växellåda eller topplock

4. Motor:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

5. Kylsystem:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

6. Bränslesystem:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

7. Växellåda:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

8. Bromssystem:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

9. Drivaxlar:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

10. Hjulupphängning:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

11. Koppling:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

12. Elektriska komponenter:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

13. Klimatanläggning:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

14. Turbo/Kompressor:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

15. Styrsystem:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

16. Säkerhet:

Alla elektriska och mekaniska komponenter

17. Multimedia:

Fabriksmonterade underhållnings, navigations- och kommunikationssystem.

18. Övrigt:

Elektriska kablar, slangar, vajrar, rör, olja, kylvätska, köldmedium eller liknande som måste bytas i samband med godkänd reparation

 

Garantin gäller för plötsliga oförut- sedda skador där funktionen fallit bort på de elektriska och mekaniska komponenter som finns angivna i garantibeviset.


Viktigt

Normalt slitage är inte att anse som plötsliga och oförutsedda skador. Fordon kan ibland ha brister utan att dessa ska anses utgöra skada, t.ex. missljud, ökad åtgång av olja m.m. Behov av rengöring, smörjning eller justering anses inte utgöra skada.

 

Garantivillkor 2021-06-08

1. Garantin är ett avtal mellan fordonsägaren och fordonshandlaren som finns angivna i garantibeviset. AutoConcept Insurance AB, org.nr. 556574-4397 administrerar och reglerar de krav som ställs i samband med denna garanti och till det belopp som godkänns.

2. Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador på de elektriska och mekaniska komponenter som är uppräknade i garantibeviset och som inträffar i något land inom EU, EES, Storbritannien eller Schweiz och på det fordon som är angivet på garantibeviset.

3. Garantin gäller för den tidsperiod vilken är angiven på garantibeviset med de kilometer- och beloppsbegränsningar som finns angivna på garantibeviset.

4. Garantin upphör att gälla om fordonsägaren säljer fordonet vidare till annan juridisk person än säljföretaget. Fordonsägaren kan inte ställa krav på återbetalning av garantikostnad.

5. Summan av alla krav som ställs under garantitiden får inte överstiga fordonets marknadsvärde.

6. Garantin gäller inte om fordonsägaren i samband med skadeärende, uppsåtligt eller av grov vårdslöshet oriktigt uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.

7. Garantin gäller inte för skada som fanns på fordonet när det såldes. Inte heller för felmonterade delar eller delar som inte var monterade vid leverans från fabrik. Styrkt inrapporterad mätarställning vid skadetillfället ska bifogas.

8. Garantin gäller inte för skada som uppstår i samband med yttre påverkan, tävling, uthyrning, taxikörning, terrängkörning eller annan form av användning som utsätter fordonet för onormal belastning. Inte heller för utryckningsfordon eller för skada som förorsakas direkt eller indirekt av frost, överhettning, trimning, fukt, brand, korrosion, trafikolyckor, bristande underhåll, grov oaktsamhet eller lagbrott.

9. Om inget annat angivits i garantibeviset omfattas inte karosseri, inredningsdetaljer, lack, glas, katalysator, missljud, filter, lampor, batterier, underhållnings-/navigations-/kommunikationsutrustning, programmering, uppdatering av mjukvara, läckage, kablage, slangar, vajrar, rör, remmar, slitage, hög oljeförbrukning, samt delar som normalt ingår i underhållsservice. Ej heller kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell eller liknande.

10. Komponenter där funktionen är borta och som måste bytas,
ersätts utifrån fordonets mätarställning vid skadetillfället enligt följande ersättningstabell. Slitagedelar som t.ex. kopplingslameller, bromsskivor och bromsklossar omfattas inte.

Arbete: 100%
Delar 0 – 100 000 km: 100%
Delar 100 001 – 150 000 km: 80%
Delar 150 001 – 200 000 km: 60%
Delar 200 001 km och över: 40%
Likvärdig begagnad del ersätts normalt utan avdrag.

11. AutoConcept har rätt att anvisa inköpsställe, verkstad, leverantör eller motsvarande. AutoConcept avgör vid reparation om begagnad likvärdig utbytesdel ska användas. Styrkt inrapporterad mätarställning vid skadetillfället skall bifogas.

12. Reparation som påbörjas innan skriftligt godkännande av AutoConcept görs på fordonsägarens bekostnad. Fordonsägaren beordrar felsökning och felsökningskostnaden ersätts endast i det fall skadan blir godkänd.

13. Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas, ersätts inte.

14. Om inget annat kan bevisas, anses datum för skadetillfälle vara detsamma som skadeanmälan ankom AutoConcept.

15. Garantin är ett tillägg till och begränsar inte på något sätt de krav fordonsägaren, enligt Svensk lag, har rätt till. Om skada även omfattas av garanti/försäkring från tillverkare, importör, annat försäkringsbolag e.dyl. ersätts skadan procentuellt i förhållande till antal parter.

16. Missförstånd och oklarheter kan uppstå i ett skadeärende. I dessa fall skall kontakt i första hand tas med den som handlagt ärendet. Om missnöje efter detta fortfarande kvarstår, finns möjlighet att begära omprövning.

17. Är du missnöjd med något angående din garanti, vänd dig till kundombudet hos AutoConcept.

18. För vägledning i garantiärenden, kan fordonsägaren, om denne är konsument, kontakta Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad. Tel: 0771-42 33 00. Mail: konsumentverket@konsumentverket.se.

19. Om du som konsument är missnöjd kan du även vända dig till allmänna Reklamationsnämnden ARN, Teknologgatan 8C, Box 174, 101 23 Stockholm. Tel: 0200- 508 860 00.

20. Det företag som lämnade garantin (anges i garantibeviset), och administratören av garantiavtalet (AutoConcept) – behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lag (GDPR). Du kan ta del av AutoConcepts integritetspolicy på autoconcept.se.

 

Mer information hittar du på autoconcept.se

 

Har du frågor om vilken garanti som ingår på en specifik bil?

Kontakta oss på hej@carla.se eller 08 - 792 01 01